دوره‌ی فن بیان

نشست نخست دوره‌ی فن بیان با حضور ده عضو کندو برگزار شد. این اولین دوره‌ی عمومی است که برای افزایش مهارت‌های اجتماعی اعضا برگزار می‌شود.
محل برگزاری این دوره آموزشگاه موسیقی فروهر و مدرس این دوره آقای بدیع اقدسی است.